Rezervace hry    Paintball    Lasersniper    Catering    Další aktivity    Mapa / Kontakty    Ceník    Galerie    INFO    FAQ    Facebook
 
 

Všeobecné obchodní podmínky

Adrenalin Game Park Ústí nad Labem

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Vymezení pojmů

1.1 VOP – zkratka „všeobecné obchodní podmínky“
1.2 Provozovatel – viz. kontakty na stránce KDE NÁS NAJDETE
1.3 Aktivita – adrenalinová nebo sportovní aktivita, zprostředkovaná
1.4 Poukaz - listina vystavená provozovatelem, opravňující k rezervaci a čerpání vybrané aktivity
1.5 Účastník – majitel Poukazu, resp. osoba určená kupujícím, oprávněná k čerpání aktivit
1.6 Služby – aktivity, nebo jiné služby nabízené a poskytované provozovatelem
1.7 Rezervace – rezervace termínu konání aktivity
1.8 Potencionální zákazník  – návštěvník těchto webových stránek, který vyplní své osobní a/nebo kontaktní údeje v některém z formulářů, jako např. registrace, objednávka, rezervace atd. 

 

 

2. Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel se zavazuje vyžadovat od kupujícího pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému uzavření kupní smlouvy a řádnému poskytnutí objednaných služeb. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro komunikaci s kupujícím a účastníkem, a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

2.2. Kupující souhlasí se zasíláním novinek, nabídek a podobných informací ve formě obchodních sdělení na poskytnutý email.

2.3. Potencionální zákazník souhlasí se zasíláním novinek, nabídek a podobných informací ve formě obchodních sdělení na poskytnutý email.

 

3. Vznik kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouva mezi provozovatelem a kupujícím vzniká objednáním Dárkového poukazu, přímo nabízené služby/akce nebo ostatního zboží v e-shopu. Objednáním se rozumí úplné dokončení objednávky v e-shopu na stránkách agp-cz.eu. Objednáním kupující potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP.

 

4. Předmět kupní smlouvy

4.1. Předmětem kupní smlouvy jsou služby provozovatele ve specifikaci objednané kupujícím.

4.2. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na agp-cz.eu, e-mailem odsouhlasené objednávky nebo telefonicky:

4.2.1. vyjadřuje kupující souhlas s těmito VOP.

4.2.2. vyjadřuje kupující souhlas s tím, že byl seznámen se zvláštními podmínkami plnění, uvedenými ve specifikaci služeb.

4.2.3. se provozovatel zavazuje zajistit dodání Poukazu, služby nebo zboží způsobem sjednaným v objednávce.

4.2.4. se provozovatel zavazuje zajistit plnění služeb v rozsahu specifikovaném u té které služby/akce popsané na stránkách agp-cz.eu.

4.2.5. se kupující zavazuje zaplatit za Poukaz, potažmo sjednané služby, kupní cenu.

4.2.6. vyjadřuje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedený email.

 

5. Dárkový Poukaz/ Poukaz

5.1. Poukazem se rozumí listina, vystavená provozovatelem, s unikátními identifikačními znaky a číslem poukazu.

5.2. Dárkový Poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání veškerých služeb, specifikovaných na stránkách agp-cz.eu, vyjma Cateringu.

5.3. Poukaz s konkrétní objednanou službou opravňuje jeho držitele k čerpání té dané služby, v rozsahu specifikované na stránkách agp-cz.eu.

5.4. Poukaz se dodává kupujícímu vždy v tištěné podobě a vybraným druhem dopravy, specifikovaným v objednávce.

 

 

 

6. Objednávka

6.1. Objednávku Poukazu lze učinit pouze přes e-shop na agp-cz.eu.

6.2. Objednávka uskutečněná přes e-shop a objednávka sjednaná e-mailem představuje neodvolatelný závazek kupujícího ke koupi Poukazu, služeb/akcí a ostatního zboží.

 

7. Místo dodání a doručení Poukazu

7.1. Závazek provozovatele dodat Poukaz je splněn doručením na místo dodání. Místem dodání se rozumí místo takto označené v objednávce. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu Poukazu nebo zpoždění jeho dodání způsobené třetí stranou (pošta / kurýrní služba).

7.2. Za doručení Poukazu kupujícímu nebo oprávněné osobě uvedené v objednávce se považuje převzetí Poukazu kupujícím, osobou oprávněnou uvedenou v objednávce nebo jinou osobou, oprávněnou kupujícím k převzetí. Provozovatel neodpovídá za odcizení nebo ztrátu Poukazu.

 

8. Povinnosti provozovatele

8.1. Provozovatel se zavazuje zajistit účastníkovi plnění objednané služby v rozsahu specifikovaném na stránkách agp-cz.eu.

8.2. Rezervace termínu objednané služby musí být účastníkem sjednána do data uvedeného na Poukazu. Pokud v této lhůtě účastník neprovede rezervaci služeb, ztrácí nárok na poskytnutí služby, a to bez jakéhokoli nároku na náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Na základě řádně provedené rezervace termínu plnění služby účastníkem se dodavatel zavazuje zajistit účastníkovi plnění služby v čase při rezervaci sjednaném a potvrzeném účastníkovi informačním e-mailem.

8.3. Některé nabízené služby jsou závislé na počasí, případně jiných, provozovatelem neovlivnitelných okolnostech. Pokud bude služba zrušena z těchto důvodů, má účastník, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou, právo rezervovat náhradní termín.

8.4. Rezervační systém je dostupný na stránkách agp-cz.eu.

 

9. Povinnosti účastníka

9.1. Obstarat si všechny potřebné doklady k zajištění služby (zejména pojištění, apod.), při čerpání aktivity respektovat veškeré pokyny pro zajištění bezpečnosti účastníka a dalších zúčastněných osob. Seznam dokladů, nutných k absolvování aktivity, je zobrazen u každé nabízené služby na stránkách agp-cz.eu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů nebo neukázněnosti či hrubého porušení kázně účastníka při čerpání služeb.

9.2. Dostavit se včas na místo plnění služby.
9.3. Zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled zletilé osoby.
9.4. Zajistit souhlas zákonného zástupce s účastí osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu na dané aktivitě.

 

10. Cena a platební podmínky

10.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za poskytované služby, která je jako cena objednaného Poukazu uvedena v závazné objednávce. Kupní cena musí být kupujícím uhrazena způsobem, zvoleným při objednávce Poukazu.

10.2. Ke kupní ceně služeb bude připočten paušální poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy na území České republiky. Tento poplatek je specifikován přímo při objednání služeb kupujícím a kupující je s ním vždy seznámen před uzavřením objednávky.

10.3. Provozovatel si ke kupní ceně nepřiráží žádné poplatky za balné.

10.4. Provozovatel je oprávněna dodatečně zvýšit kupní cenu již objednaného a zaplaceného Poukazu pouze v případě, že se náklady na uskutečnění služby zvýší minimálně o 10%. Tuto skutečnost je provozovatel povinen kupujícímu oznámit nejpozději při rezervaci služeb účastníkem. Kupující má v tomto případě právo odstoupit od kupní smlouvy nebo si vybrat službu jinou.

10.5. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kupní ceny nabízených služeb.

 

11. Rezervace termínu konání aktivity

11.1. Rezervaci provádí účastník prostřednictvím online formuláře na adrese http://agp-cz.eu/kalendar. Pro rezervaci je vyžadován unikátní kód Poukazu, jehož kupní cena byla již řádně uhrazena kupujícím. Bez unikátního kódu Poukazu nebo v případě nezaplacení kupní ceny Poukazu není účastníkovi umožněna rezervace popř.mu bude dodatečně zrušena.

11.2. Účastník si vybere ze zobrazeného kalendáře nějaký volný termín pro konání své akce tak, jak mu to bude nejlépe vyhovovat. Po kliknutí na určený den se mu zobrazí celková obsazenost daného dne. Pokud budou nějaké časové bloky volné, může si je rezervovat kliknutím do daného časového bloku a vyplněním požadovaných instrukcí. Účastník může dále uvést jakékoli zpřesňující informace k aktivitě, požadavky, přání či dotazy. Po správném a úplném vyplnění registračního formuláře bude účastníkovi automaticky odeslán potvrzující e-mail na uvedenou adresu a zároveň se uvedený časový blok obsadí jeho registrací.

11.3. Účastník může zrušit svou uloženou registraci a to nejpozději dva dny před objednaným termínem a to pouze telefonicky nebo ověřeným e-mailem( žádost o zrušení registrace musí být potvrzena ze strany pořadatele). Takto zrušený termín může účastník objednat znova dle bodu 11.2., maximálně však do doby platnosti Poukazu.

11.4. Pokud účastník neprovede zrušení své objednané rezervace způsobem jakým to je popsáno v bodě 11.3., tato propadá a je brána jako uskutečněná. Kupující/účastník v tomto případě nemá nárok na vrácení kupní částky ani částky dílčí. O tomto stavu bude účastník informován e-mailem na uvedenou kontaktní adresu nejpozději do dvou pracovních dnů.

11.5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny termínu konání již registrované aktivity. O tomto stavu je povinen informovat účastníka nejpozději dva dny  před rezervovaným termínem dané aktivity. Takto zrušený termín může účastník objednat znova dle bodu 11.2., přičemž platnost poukazu se prodlužuje o dva měsíce.

 

12. Změny sjednaných podmínek

12.1. V případě řádného zaplacení kupní ceny kupujícím nemá provozovatel právo měnit smluvní podmínky vyjma bodu 10.4. těchto VOP.

12.2. Účastník / kupující má právo si bez uvedení důvodu zdarma vybrat jinou aktivitu z aktuální nabídky provozovatele na stránkách agp-cz.eu. Pokud si účastník / kupující vybere aktivitu s vyšší kupní cenou, je povinen rozdíl kupních cen doplatit, jinak není záměna aktivit platná. Pokud si účastník vybere aktivitu s nižší kupní cenou, rozdíl kupních cen se účastníkovi ani kupujícímu nevrací.

12.3. Provozovatel je v případě nečekané okolnosti bránící poskytnout služby dle sjednaných podmínek povinna účastníka neprodleně o těchto okolnostech a důsledcích informovat.

 

13. Odstoupení od kupní smlouvy

13.1. Provozovatel může od kupní smlouvy odstoupit:

13.1.1. v případě vypršení platnosti Poukazu, která je na poukazu vyznačena. V tomto případě nevzniká provozovateli povinnost informovat o odstoupení od smlouvy kupujícího. V případě vypršení platnosti Poukazu zaniká kupujícímu právo využít jakékoli objednané služby i právo výměny za služby jiné. Provozovateli nevzniká v tomto případě povinnost uhradit kupujícímu odstupné v jakékoli výši. Kupní cena Poukazu, jehož platnost vypršela, nebude vrácena kupujícímu. V případě vypršení platnosti Poukazu je možno jeho platnost jednorázově prodloužit o 6 měsíců (počítáno vždy od data vypršení platnosti Poukazu) na základě žádosti kupujícího / účastníka. Za toto prodloužení platnosti Poukazu bude kupujícímu / účastníkovi (vždy tomu, kdo o prodloužení požádá) účtován administrativní poplatek ve výši 1000,- Kč.

13.1.2. z důvodu porušení povinností kupujícího, stanovených kupní smlouvou a těmito VOP.

 

13.2. Kupující / účastník má právo od smlouvy odstoupit:

13.2.1. v případě zrušení objednané aktivity a nemožnosti plnění aktivity ze strany provozovatele alternativním způsobem.

13.2.2. v případě velmi vážného porušení smluvních podmínek ze strany provozovatele.

13.2.3. dle Občanského zákoníku - Spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá par. 53 odstavec 7 a to do 14 dnů pokud již nenastalo plnění smlouvy.

13.2.4. bez udání důvodu. V tomto případě je zákazník povinen uhradit 15% z celkové kupní ceny (včetně DPH) objednaných služeb na účet provozovatele - tzv. odstupné.

13.3. Odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 5 dnů od doby, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě je možné od smlouvy odstoupit.

 

14. Reklamace

14.1. Provozovatel je povinen poskytovat účastníkovi služby specifikované na informačních listech přiložených ke každému Poukazu, v souladu s těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

14.2. Zjištěné vady při plnění služby musí účastník uplatnit písemně u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od data čerpání služby.

14.3. Dojde-li k objektivním okolnostem, nezávislým na provozovateli, v jejichž důsledku účastník v době platnosti Poukazu plně nevyčerpal služby, nevzniká účastníkovi ani kupujícímu nárok na vrácení nevyčerpané hodnoty Poukazu.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Účastník bere na vědomí, že se veškerých aktivit účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost a riziko. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informačních listech, které jsou nedílnou součástí každého Poukazu.

15.2. Speciální požadavky kupujícího mimo nabízené produkty jsou realizovány vždy po individuální dohodě a za smluvní kupní cenu.

15.3. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku služeb provozovatele. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.

15.4. Tyto VOP a právní vztahy na nich založené se řídí právním řádem České Republiky.

 

16. Platnost VOP

16.1 Tyto VOP jsou platné od 1.7. 2020

 

 


© 2020 Martin Křivka